Podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání
služeb poskytovaných společností NET service solution, s.r.o. na serveru NETbackup.cz
(dále jen „Podmínky“)


Nahráním souboru na server NETbackup.cz nebo registrací při objednávce a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb na internetovém serveru NETbackup.cz je společnost NET service solution, s.r.o., IČ: 27849252, se sídlem Slovanská 13, PSČ 787 01, Šumperk, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43430, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“).
1.2. „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která užívá služeb Poskytovatele nebo která se zaregistrovala na serveru NETbackup.cz.
1.3. Služby nabízené Poskytovatelem spočívají v ukládání informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a v některých dalších souvisejících službách.
1.4. Informace poskytnuté Uživatelem a jím k tomu účelu zaslané na server NETbackup.cz (dále jen „Nahrané soubory“) jsou Poskytovatelem uložena v jeho úložném prostoru, který je přístupný po zadání přihlašovacích údajů dodaných Poskytovatelem.

2. Poskytované služby

2.1. Poskytovatel nabízí služby poskytování úložného prostoru pro Nahrané soubory, příp. jiné služby dle aktuální nabídky Poskytovatele.
2.2. Registrace Uživatele je nutná pro využívání služeb dle čl. 2.1.
2.3. Provedením registrace je vyplnění registračních údajů při objednávce, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně serveru NETbackup.cz.
2.4. Služby uvedené v ustanovení 2.1. těchto Podmínek jsou poskytovány Uživatelům za úplatu, čímž jim vznikne právo na užívání služeb nabízených Poskytovatelem. Ceny jednotlivých tarifů a další výhody s ním spojené stanovuje Poskytovatel dle své aktuální nabídky.

3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1. Služby nabízené Poskytovatelem může využívat Uživatel, který se zaregistroval dle čl. 2.3. (dále jen „Registrovaný uživatel“)
3.3. Registrovaný uživatel má právo využívat služeb specifikovaných u každého jednotlivého tarifu nabízeného Poskytovatelem
3.4. Uživatel je povinen uvádět při registraci/objednávce pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele.
3.5. Obsah souborů ukládaných Uživatelem na server Poskytovatele nesmí být v rozporu
s právním řádem České republiky. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:
a) porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
b) podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
c) podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
d) podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
e) zobrazující týrání zvířete,
f) umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu,
g) obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku,
h) obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
i) propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele,
j) porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby.
3.6. Uživatel nesmí pozměňovat obsah serveru NETbackup.cz ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.
3.7. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje, umožňující přistup na jeho uživatelský účet, 3. osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
4.2. Poskytovatel může informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.
4.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na smazání souborů nahraných Uživatelem, dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, budou soubory nahrané Uživatelem neprodleně smazány vždy.
4.4. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při registraci dle čl. 2.3., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli, který na server NETbackup.cz nahraje soubory s protiprávním obsahem, orgánům činným v trestním řízení v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
4.5. Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

5. Rozhodčí doložka

5.1 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci jmenovanými předsedou Rozhodčího soudu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.
6.2. Pokud se Uživatel dopustí porušení těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění jeho Uživatelský účet zrušit.
6.3. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
6.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užívání, o čemž Uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dní před jejich změnou. Pokud se Uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změněným zněním podmínek souhlasí. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.
6.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.12.2011.